Company Profile

TAKI Japan Co., Ltd.
2-18-55-506 Higashi-Narashino, Narashino City, Chiba Prefecture